1. کشاورزی و تأثیر آن در کیفیت سیب درختی: کود، سم، خاک، ترویج آبیاری، هرس، برداشت، بسته‌بندی اولیه، انتقال و سایر زمینه های مرتبط
  2. روش‌های نوین نگهداری سیب درختی در انبار و سردخانه‌ها: پارامترهای تاثیرگذار مانند دما، رطوبت، تهویه و... روش های نوین در صد عفونی، سردخانه های بالای صفر، سردخانه ها با اتمسقر کنترل شده و سایر زمینه های مرتبط
  3. بسته بندى هاى نوين سيب درختى: بسته بندى فعال، بسته بندى هوشمند، ساير بسته بندى ها
  4. محصولات جانبی و صنایع تبدیلی و تکمیلی مرتبط با سیب درختی: سرکه سیب، شیره سیب، پوره و سایر زمینه های مرتبط
  5. برندسازی و صادرات: برندینگ گونه‌های مختلف سیب، برندینگ در کشاورزی، برندینگ در سرخانه، برندینگ صنایع تبدیلی، و تکمیلی و سایر زمینه های مرتبط