کشاورزی علوم و مهندسی خاک مديريت منابع خاک - فيزيک و حفاظت خاک ارشد
کشاورزی علوم و مهندسی خاک مديريت منابع خاک - منابع خاک و ارزيابي اراضي ارشد
کشاورزی علوم و مهندسی خاک مديريت حاصلخيزي و زيست فناوري خاک - شيمي ، حاصلخيزي خاک و تغذيه گياه ارشد
کشاورزی علوم و مهندسی خاک مديريت حاصلخيزي و زيست فناوري خاک - بيولوژي و بيوتکنولوژي خاک ارشد
کشاورزی گياهپزشکي حشره شناسی کشاورزی ارشد
کشاورزی مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی اگرو تكنولوژي-فيزيولوژي گياهان زراعي ارشد
کشاورزی مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی اگروتکنولوژي - اکولوژي گياهان زراعي ارشد
کشاورزی مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی ژنتیک و به نژادی گیاهی ارشد
کشاورزی مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی کشاورزی اکولوژیک (اگرواکولوژي) ارشد
کشاورزی علوم و مهندسی باغبانی علوم و مهندسی باغبانی - درختان میوه ارشد
کشاورزی علوم و مهندسی باغبانی علوم و مهندسی باغبانی - سبزیها ارشد
کشاورزی علوم و مهندسی باغبانی علوم و مهندسی باغبانی - گیاهان زینتی ارشد
کشاورزی علوم و مهندسی باغبانی علوم و مهندسی باغبانی - تولید محصولات گلخانه ای ارشد
کشاورزی علوم و مهندسی باغبانی علوم و مهندسی باغبانی - شدارویی ارشد
فني مهندسي مواد نانو فناوری - نانومواد ارشد
فني مهندسي مکانيک مهندسي مکانيک - ساخت و توليد ارشد
فني مهندسي مهندسي شيمي مهندسي پليمر - فراورش ارشد
فني مهندسي عمران مهندسي عمران – مهندسی آب و سازه هاي هيدروليكي ارشد
فني مهندسي عمران مهندسي عمران – سازه ارشد
فني مهندسي عمران مهندسي عمران - مديريت منابع آب ارشد
علوم پايه رياضي ریاضی محض - آنالیز ارشد
علوم پايه رياضي ریاضی محض - جبر ارشد
علوم پايه رياضي ریاضی محض – هندسه ارشد
علوم پايه رياضي رياضي کاربردي - آناليز عددي ارشد
علوم پايه زيست شناسي زيست شناسي سلولي وملكولي - ژنتيك ارشد
علوم پايه زيست شناسي زيست شناهي گياهي - فيزيولوژي ارشد
علوم پايه زيست شناسي زيست فناوري - ميکروبي ارشد
علوم پايه شيمي شيمي - شیمی آلی ارشد
علوم پايه شيمي علوم و فناوري نانو (نانو شيمي) ارشد
علوم پايه شيمي شيمي - شيمي فيزيك ارشد
علوم پايه شيمي شيمي – شيمي تجزيه ارشد
علوم پايه شيمي شيمي - شيمي معدني ارشد
علوم انساني انگليسي آموزش زبان انگليسي ارشد
علوم انساني جغرافيا جفرافيا و برنامه ريزي شهري - آمايش شهري ارشد
علوم انساني جغرافيا جغرافيا و برنامه ريزي شهري - برنامه ريزي مسکن و بازآفريني شهري ارشد
علوم انساني جغرافيا جغرافيا و برنامه ريزي شهري - کاربری اراضي و مميزي املاک ارشد
علوم انساني جغرافيا جغرافيا و برنامه ريزي شهري - محيط زيست شهري ارشد
علوم انساني جغرافيا جغرافيای سیاسی - ژئوپلتیک ارشد
علوم انساني روانشناسي روانشناسی عمومی ارشد
نجوم و اخترفیزیک نجوم تاریخ علم گرایش نجوم در جهان اسلام ارشد
نجوم و اخترفیزیک نجوم فيزيک - نجوم و اخترفيزيک ارشد
نجوم و اخترفیزیک نجوم فيزيک - گرانش و کيهان شناسي ارشد

 
Responsive Image