Responsive Image

کارشناسی پیوسته

کشاورزی علوم و مهندسی خاک علوم و مهندسی خاک کارشناسي
کشاورزی بیو سیستم مهندسي مكانيك بيوسيستم کارشناسي
کشاورزی گياهپزشکي گیاهپزشکی کارشناسي
کشاورزی مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی کارشناسي
کشاورزی علوم و مهندسی باغبانی علوم و مهندسی باغبانی کارشناسي
کشاورزی علوم و مهندسی آب علوم و مهندسی آب کارشناسی
فني مهندسي مواد مهندسی مواد و متالورژی کارشناسي
فني مهندسي مکانيک مهندسی مکانیک کارشناسي
فني مهندسي مهندسي شيمي مهندسي شيمي کارشناسي
فني مهندسي عمران مهندسی عمران کارشناسي
علوم پايه رياضي ریاضیات و کاربردها کارشناسي
علوم پايه زيست شناسي میکروبیولوژی کارشناسي
علوم پايه زيست شناسي زيست فناوري کارشناسي
علوم پايه زيست شناسي زیست شناسی سلولی و مولکولی کارشناسي
علوم پايه شيمي شیمی کاربردی کارشناسي
علوم پايه شيمي شيمي محض کارشناسي
علوم انساني انگليسي مترجمی زبان انگلیسی کارشناسي
علوم انساني انگليسي آموزش زبان انگليسي کارشناسي
علوم انساني جغرافيا جغرافيا کارشناسي
علوم انساني حقوق حقوق کارشناسي
علوم انساني روانشناسي روانشناسي کارشناسي
علوم انساني تربیت بدنی علوم ورزشی کارشناسي
زبان فارسی یا پارسی زبان تکلم عده‌ای از ایرانیان و عده ای از ساکنان آسیای مرکزی است. خط این زبان همان خط عربی است با اضافه چهار حرف پچگژ . بین خط عربی و فارسی تفاوت های دیگری نیز وجود دارد.زبان فارسی دارای ادبیات غنایی قوی و گنجینه بزرگ شعر است.زبان شیرین و دیرین فارسی چه در قالب فارسی باستان و کتیبه‌ها و سنگ نوشته‌های خطوط میخی و چه در قالب فارسی میانه و سنگ نوشته‌های خطوط پهلوی و چه در قالب فارسی دری و خط فارسی که دارای فرهنگ غنی و پربار ادبیات بعد از اسلام است، همه جا بهترین سرمایه ملی و هویت ما ایرانیان است. این امانت گرانبها میراثی است که سینه به سینه و نسل به نسل به دست ما رسیده است. زبان فارسی یا پارسی زبان تکلم عده‌ای از ایرانیان و عده ای از ساکنان آسیای مرکزی است. خط این زبان همان خط عربی است با اضافه چهار حرف پچگژ . بین خط عربی و فارسی تفاوت های دیگری نیز وجود دارد.زبان فارسی دارای ادبیات غنایی قوی و گنجینه بزرگ شعر است.زبان شیرین و دیرین فارسی چه در قالب فارسی باستان و کتیبه‌ها و سنگ نوشته‌های خطوط میخی و چه در قالب فارسی میانه و سنگ نوشته‌های خطوط پهلوی و چه در قالب فارسی دری و خط فارسی که دارای فرهنگ غنی و پربار ادبیات بعد از اسلام است، همه جا بهترین سرمایه ملی و هویت ما ایرانیان است. این امانت گرانبها میراثی است که سینه به سینه و نسل به نسل به دست ما رسیده است.