دکتر سینا صادق فام (دبیر جشنواره)

اعضا کمیته اجرایی جشنواره
دکتر مازیار فهیمی فرزام
دکتر رسول معروفی آذر
دکتر محمدعلی شبخیز
دکتر امید میرزایی
دکتر زهرا فتحی
دکتر راحله مجدانی
دکتر عهدیه امجدی
دکتر امین حاضر وظیفه

اعضا کمیته علمی جشنواره
دکتر سید بهمن موسوی
دکتر اسماعیل کریمی
دکتر اصغر ابراهیم زاده
دکتر پریسا فتحی رضایی
دکتر احمد آقایی
دکتر فرخ کریمی مندل بسر
دکتر غلامحسین قره خانی
دکتر مجتبی نورآیین
دکتر علی اصغر علیلو
دکتر شهریار دشتی
دکتر محمد علی اعظمی
دکتر علی بهمنی
دکتر حنیفه سید حاجی زاده
دکتر سید مرتضی زاهدی
دکتر وحید رومی