آگهی مزایده

  • 13 Jan 2024
  • کد خبر: 649720
  • 9434
آگهی مزایده

دانشگاه مراغه در نظر دارد به استناد مجوز های شماره 990208 و 990191 کمیسیون استانی ماده 2 لایحه قانونی نحوه استفاده از اتومبیلهای دولتی و فروش آنها و آیین نامه مالی و معاملاتی دانشگاه سه دستگاه خودرو سواری سمند خود به مشخصات زیر:

1- سمند LX  به رنگ خاکستری متالیک 4 نفره تیپ LX معمولی به شماره پلاک 413 الف 13 ایران 15 مدل 1388  دوگانه سوز با رینگ فولادی و به قیمت پایه مزایده 2.000.000.000 ریال.

2- سمند LX به رنگ نقره­ای  متالیک 4 نفره تیپ LX معمولی به شماره پلاک 414 الف 13 ایران 15 مدل 1388 دوگانه سوز با رینگ فولادی و به قیمت پایه مزایده 1.900.000.000 ریال.

3- سمند LX به رنگ نقره­ای متالیک 4 نفره تیپ LX معمولی به شماره پلاک 892 الف 19 ایران 15 مدل 1388 دوگانه سوز با رینگ فولادی و به قیمت پایه مزایده 2.000.000.000 ریال.

را از طریق مزایده عمومی به فروش برساند. متقاضیان می­توانند از تاریخ نشر آگهی (23/10/1402) در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) روز پنج شنبه) از ساعت 9 الی 12 جهت بازدید به نشانی مراغه شهرک گلشهر دانشگاه مراغه مراجعه نمایند. کارشناس امور نقلیه دانشگاه در ساعات یاد شده اطلاعات لازم را به بازدید کنندگان ارائه خواهد کرد. متقاضیان پس از بازدید از خودروها و در صورت علاقه مندی به شرکت در مزایده باید قیمت پیشنهادی خود را با رعایت قیمت پایه از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (سامانه ستاد) به نشانی  setadiran.ir در موعد مقرر به تفکیک ارسال کنند.

لازم به ذکر است شرکت در مزایده و ارائه پیشنهاد ایجاد حق برای شرکت کننده و ایجاد تکلیف یا سلب اختیار برای دانشگاه نمی­نماید و دانشگاه مجاز می­باشد در چارچوب ضوابط مقرر و با عنایت به صرفه و صلاح خود هر یک از پیشنهادها را قبول یا رد نماید.

شرکت کنندگان در مزایده باید توجه داشته باشند که:

  1. مدت قبول پیشنهاد حداکثر ده روز پس از انتشار آگهی مزایده در سامانه ستاد می­باشد.
  2. مبلغ واریز ودیعه شرکت در مزایده برای هر یک از خودروها 200.000.000 ریال می باشد که باید به حساب 4001078506378071 و به شماره شبا 870100004001078506378071IR به شناسه 972116004100000000000546097277 نزد بانک مرکزی واریز و فیش آن در سامانه بارگذاری شود.
  3. قرائت پیشنهادهای واصله در تاریخ 23/11/1402 در ساعت 10 صبح در کمیسیون مزایده دانشگاه صورت می­گیرد. حضور پیشنهاد دهندگان در جلسه کمیسیون آزاد می باشد.
  4. عوارض شهرداری، خلافی و دارایی خودروهای مورد نظر بر عهده دانشگاه و هزینه تعویض پلاک و نقل و انتقال و اخذ سند بر عهده برنده مزایده خواهد بود.
  5. هزینه آگهی سامانه ستاد بر عهده برنده مزایده خواهد بود.
  6. تاریخ نشر آگهی در سامانه ستاد 23/10/1402 خواهد بود.
  7. شماره تلفن 04137274475 اداره حقوقی دانشگاه جهت اخذ اطلاعات بیشتر معرفی میشود.

روابط عمومی دانشگاه مراغه


اشتراک گذاری

خبر‌های مرتبط

هیچ نتیجه‌ای یافت نشد.