حوزه ریاست دانشگاه مراغه
رئیس دفتر حوزه ریاست، روابط عمومی و امور بین الملل
دکتر میر مهدی ابوالقاسمی

 
شماره تلفن: 37273070-041
نمابر: 37273072-041
داخلی: 433
  
کارشناس حوزه ریاست 
مسعود قهوه چیان
 
شماره تلفن: 37273070-041
نمابر: 37273072-041
داخلی: 438