رئیس دانشگاه مراغه
دکتر محمد علی لطف اللهی یقین
دکتری تخصصی عمران - سازه های دریایی از دانشگاه هریوت وات انگلستان
استاد دانشگاه تبريز


تلفن مستقیم : 37273070-041
تلفن داخلی : 438
پست الکترونیکی :
lotfollahi@maragheh.ac.ir
lotfollahi@tabrizu.ac.irسوابق اجرایی
  • رئيس اداره ساختمان و تاسيسات دانشگاه اروميه
  • معاون پژوهشي و تحصيلات تكميلي دانشكده فني و مهندسي دانشگاه اروميه
  • معاون آموزشي دانشكده فني و مهندسي دانشگاه اروميه
  • معاون آموزشي دانشگاه اروميه
  • مدير گروه مهندسي عمران دانشگاه اروميه
  • مدير گروه آب دانشگاه تبريز
  • مشاور فرهنگي دانشكده مهندسي عمران دانشگاه تبريز
  • عضو هيأت تحريريه مجله مهندسي عمران و محيط زيست دانشگاه تبريز
  • مدير داخلي مجله مهندسي عمران و محيط زيست دانشگاه تبريز
  • عضو کميته منتخب دانشکده مهندسی عمران دانشگاه تبريز