اوقات شرعی 
 
  مدیریت امور حقوقی و قرار دادها
مدیر امور حقوقی ، قرارداد‏ها و پاسخ گویی به شکایات
بهمن قایلی
کارشناس ارشد حقوق بین الملل
شماره تماس : 37273068- 041 
شماره داخلی : 420
نمابر دبیرخانه: 37276060-041 
ایمیل: 
دفتر محل کار:
ساختمان کتابخانه مرکزی- طبقه همکف
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
کارشناس امور حقوقی
رضا بیدقی
کارشناس حقوق
شماره تماس : 37273068- 041 
شماره داخلی : 343 
نمابر دبیرخانه : 37276060-041 
دفتر محل کار: ساختمان کتابخانه مرکزی- طبقه همکف
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
اهم وظایف مدیریت امور حقوقی 
- نمایندگی حقوقی دانشگاه در مراجع قضایی و شبه قضایی
- رسیدگی و پاسخ گویی به شکایات و ادعا‏های سازمان‏‏ها و اشخاص علیه دانشگاه
- اظهار نظر حقوقی در رابطه با ارجاعات ریاست و سایر ادارات دانشگاه 
- تنظیم قراردادها، دادخواست و شکایات از طرف دانشگاه به طرفیت اشخاص حقوقی و حقیقی
- انجام برخی از مناقصه‎ها و مزایده‏ های دانشگاه 
- شرکت در جلسات واحدهای مختلف دانشگاه که تصمیم‏ های آن‏ها دارای بار حقوقی می‏باشد
- مشاوره حقوقی به مسئولان و همکاران دانشگاه