اخبار

  1396/02/06

  روز ملی آزمایشگاه - آزمایشگاه مرکزی دانشگاه مراغه

  1396/01/29

  حادثه سیل آذربایجان ( عجبشیر - آذرشهر)

  1396/01/26

  استقبال بهاری حراست دانشگاه مراغه از دانشجویان در سال جدید

  1396/01/19