بهار در دانشگاه

کسب رتبه هفت آزمون ورودی 96 کارشن ...

1396/03/28

کسب رتبه نخست آزمون ورودی 96 کارش ...

1396/03/28

ﭘﺬﯾﺮش ﺑﺪون آزﻣﻮن از داﻧﺶ‌آﻣﻮﺧﺘﮕﺎن ﻣﻤﺘﺎز مق ...

1396/03/09

  برگزاری مراسم افطاری ساده در دانشگاه مراغه

  کسب رتبه هفت آزمون ورودی 96 کارشناسی ارشد توسط دانشجوی دانشگاه مراغه

  کسب رتبه نخست آزمون ورودی 96 کارشناسی ارشد توسط دانشجوی دانشگاه مراغه

  برگزاری دوره ی آموزشی ((اخلاق فردی، اجتماعی و اداری))

  اولین جلسه تأسیس انجمن آزمایشگاه‌های علمی برگزار شد

  ﭘﺬﯾﺮش ﺑﺪون آزﻣﻮن از داﻧﺶ‌آﻣﻮﺧﺘﮕﺎن ﻣﻤﺘﺎز مقطع ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارشد در ﻣﻘﻄﻊ دکتری در سال تحصیلی 97 ...

  ﭘﺬﯾﺮش ﺑﺪون آزﻣﻮن از داﻧﺶ‌آﻣﻮﺧﺘﮕﺎن ﻣﻤﺘﺎز مقطع ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارشد در ﻣﻘﻄﻊ دکتری در سال تحصیلی 97 ...

  مدارک مورد نیاز مرحله مصاحبه آزمون نیمه متمرکز دکترا در سال تحصیلی 97-96

  مدارک مورد نیاز مرحله مصاحبه آزمون نیمه متمرکز دکترا در سال تحصیلی 97-96

  انتخاب عضو هیأت علمی دانشگاه مراغه به عنوان پژوهشگر جوان برجسته علوم پایه کشور

   آخرین اطلاعیه ها و رویدادها

   برگزاری مراسم افطاری ساده در دانشگاه مراغه

   برگزاری دوره ی آموزشی ((اخلاق فردی، اجتماعی و اداری))

   اولین جلسه تأسیس انجمن آزمایشگاه‌های علمی برگزار شد

   ﭘﺬﯾﺮش ﺑﺪون آزﻣﻮن از داﻧﺶ‌آﻣﻮﺧﺘﮕﺎن ﻣﻤﺘﺎز مقطع ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارشد در ﻣﻘﻄﻊ دکتری در سال تحصیلی 97 ...

   مدارک مورد نیاز مرحله مصاحبه آزمون نیمه متمرکز دکترا در سال تحصیلی 97-96

   پذیرش بدون آزمون دانشجویان ممتاز در مقطع کارشناسی ارشد

   برگزاری جشن روز ملی آزمایشگاه‌ها در دانشگاه مراغه

   مرکز آموزش های تخصصی دانشگاه مراغه برگزار میکند

    کنفرانس ها و رویداد های علمی

    افطاری ساده - دختران آفتاب
    برگزاری دوره¬ی آموزشی ((اخلاق فردی، اجتماعی و اداری))